Бюджет

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220) 


Сахновщинська районна рада Харківської області

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на 2016 рік

 

Вид бюджету районний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _01 районна рада,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).
( грн.) 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

 

 

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

1182300

 

1182300

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

1182300

х 

1182300

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

 

 

 

 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000 

х 

 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

 

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

х 

 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

 

 інші надходження, у т. ч. 

 

х 

 

 

 

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

х 

 

 

 

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 

 

х 

 

 

 

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету) 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

1182300

 

1182300

 

Поточні видатки 

2000 

1182300

 

1182300

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

955769

 

955769

 

Оплата праці

2110 

707840

 

707840

 

Заробітна плата 

2111 

707840

 

707840

 

Грошове утримання військовослужбовців  

2112 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці 

2120 

247929

 

247929

 

Використання товарів і послуг

2200

219931

 

219931

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210 

86000

 

86000

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

 

 

 

 

Продукти харчування 

2230 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

23603

 

23603

 

Видатки на відрядження 

2250

600

 

600

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

102728

 

102728

 

Оплата теплопостачання 

2271 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272 

3955

 

3955

 

Оплата електроенергії  

2273 

8760

 

8760

 

Оплата природного газу 

2274 

90013

 

90013

 

Оплата інших енергоносіїв 

2275 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 

7000

 

7000

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

7000

 

7000

 

Обслуговування боргових зобов'язань 

2400 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 

2410 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 

2420 

 

 

 

 

Поточні трансферти 

2600 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  

2610 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 

2630 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення 

2700

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

2710 

 

 

 

 

Стипендії 

2720 

 

 

 

 

Інші виплати населенню 

2730

 

 

 

 

Інші поточні видатки  

2800

6600

 

6600

 

Капітальні видатки 

3000 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу 

3100 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  

3122 

 

 

 

 

Капітальний ремонт 

3130 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація 

3140 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 

3141 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

3150

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160

 

 

 

 

Капітальні трансферти 

3200 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 

3230 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню 

3240 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

 

 

 

 

           Надання зовнішніх кредитів 

4210

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

             

 

 

Голова районної ради  

_________________В.В. Левченко_______
(підпис)     (ініціали і прізвище) 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

      10.01.2016р.________
(число, місяць, рік)

М. П. 

__________________А.В. Лєгуша_____
(підпис)     (ініціали і прізвище)