Регламент ради

Регламент ради

 

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

1. Порядок діяльності Сахновщинської районної ради (далі – рада), її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцiєю України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатiв мiсцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
2.  Сахновщинська районна рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл,селища району, у межах повноважень, визначених законодавством.
3. Регламент Сахновщинської районної ради (далі – Регламент) встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій ради, порядок обрання голови ради, заступника голови ради,  підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії, інших процедурних питань, формування органів ради, визначає порядок здійснення контрольних функцій, інших видів діяльності ради, відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України та законами України.
4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рiшенням ради, прийнятим бiльшiстю голосів депутатів вiд загального складу ради. У такому ж порядку приймається рiшення про внесення змiн i доповнень до Регламенту.
5. У випадках прийняття законодавчих актiв, внаслiдок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговiй сесiї повиннi бути внесенi вiдповiднi змiни i доповнення до Регламенту.
У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами діючого законодавства України, діють норми законодавства України, незалежно від внесення змін до Регламенту.


Стаття 2. Основні принципи діяльності ради

1. Діяльність ради здійснюється на принципах:
1) народовладдя;
2) законності;
3) гласності;
4) колегіальності;
5) поєднання місцевих і державних інтересів;
6) виборності;
7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
8) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
9) судового захисту прав місцевого самоврядування.


Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради

1. Пленарні засідання ради, її президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом.
2. Гласність роботи ради, її президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій забезпечується шляхом , публікації звіту пленарних засідань ради, публікації її рішень у газеті "Колос". 


Стаття 4. Планування роботи ради

 1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи ради, затвердженого на пленарному засіданні.
2.План роботи на рік включає в себе напрями діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях.
3. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

1.Запит на інформацію – це прохання особи до ради та іі органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.
3. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бти продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
5. У раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6.Присутність на пленарних засіданнях ради

1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради можуть бути присутніми за запрошеннями (голови ради, заступника голови ради, голів постійних комісій, депутатів ради) депутати iнших рад, представники державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективiв.
Головуючий на пленарному засiданнi ради повiдомляє депутатiв ради про осiб, які присутнi на пленарному засiданнi ради за запрошеннями. Цим особам за рiшенням ради може бути надане право виступити на пленарному засiданнi ради.
2. На пленарних засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни. Заявки на запис подаються не пізніше як за добу до пленарного засідання ради. Кількість громадян, присутніх на пленарних засіданнях ради, обумовлюється виконавчим апаратом ради виходячи тільки із вмісту зали засідань (окремо з кожного питання порядку денного сесії).
3. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Стаття 7. Закриті пленарні засідання ради

1. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні  депутатів ради, можуть проводитися її закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
2. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор району, а також особи, присутність яких визначена радою як  необхідна для розгляду відповідного питання.

Стаття 8. Контрольна діяльність ради та їх постійних комісій

1.Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.
3. Постійні комісії ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.
4. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень ради

1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.
2. Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова.
3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію ради.
4. Рішення ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій ради.
5.Постійнва комісія ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові ради або заступнику голові ради.

 Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність районній державній адміністрації раді

1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих радою, та з виконання рішень ради з цих питань.
2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.

РОЗДIЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ


Глава 1. Підготовка пленарних засідань

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії ради

1. Першу сесію новообраної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів  ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії позачергово головують  на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.
2. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та Регламенту.
3. Виконавчий апарат ради надає депутатам ради довідкові матеріали про обраних депутатів ради. Довідковий матеріал про депутатів ради повинен містити: прізвище, ім’я, та по батькові депутата ради; дату народження депутата ради, дані про освіту, професію, посаду, місце роботи, партійність; поштову адресу, вказані депутатам ради у визначені цим Регламентом терміни.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії ради

1. До порядку денного першої сесiї ради включаються такi питання:
1) інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до ради і визнання їх повноважень;
2) про обрання голови ради;
3) про обрання заступника голови ради;
2. Перша сесія у разі необхідності може складатись з двох пленарних засідань.

Стаття 13. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається для організації таємного голосування радою і визначення його результатів. Лічильна комісія проводить також підрахунок голосів під час відкритого голосування або визначає присутність депутатів ради на пленарному засіданні ради .
2.  Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій, з урахуванням їх домовленості за умови недодержання пропорційності, шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
3. Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь депутати ради , кандидатури яких  включені до бюлетенів для таємного голосування.
4. Лічильна комісія затверджена на І сесії ради діє на протязі всього скликання.

Стаття 14. Форми роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання у перервах  пленарного засідання ради у тому разі, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради  пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Стаття 15. Розпорядок роботи пленарних засідань ради

1. Пленарні засідання ради, як правило, проводяться у п’ятницю.  Починаються о 10 годині і тривають до 18 години, з перервами на 30 хвилин через кожні 1,5 години роботи і на 1 годину - з 13.30 до 14.30.
2. Пленарні засідання ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визначений у ч.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це без обговорення проголосували більшість зареєстрованих на пленарному засіданні  депутатів ради.

Стаття 16. Порядок скликання сесій ради

1. Сесiї ради скликаються головою ради за необхiдностi, але не менше одного разу на квартал. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 20 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.
2. У виняткових випадках головою ради скликаються позачергові сесії на яких розглядаються питання виключно фінансового характеру стосовно змін до бюджету та у зв’язку з випадком надзвичайних ситуацій.
3.  Інформація про місце і час проведення пленарних засідань ради, а також  про місце і час реєстрації депутатів ради публікується в газеті "Колос",  повідомляється іншими засобами масової інформації, а також заздалегідь доводиться до відома кожного депутата ради.
4. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія ради скликається заступником голови ради. У цих випадках сесія ради скликається:
1) відповідно до доручення голови ради:
2) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 4 цієї статті;
3) якщо сесія ради не скликається головою ради у строки, передбачені п. 1 цієї статті.
         5. Сесія ради також скликається за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.
У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію ради на вимогу суб'єктів, зазначених у п. 4 цієї статті, сесія ради  може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш однієї третини загального складу ради або постійною комісією ради.
   6. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектiв рiшень та iнших матерiалiв, необхiдних для проведення сесії.

Стаття 17. Формування порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради попередньо узгоджується на засіданні президії ради та повідомляється депутатам ради не пізніше як за 20 днів до відкриття сесії ради.
2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.
3. Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради, або іншим способом оприлюднення.
4. Проекти рішень ради оприлюднюються в порядку, передбаченим Законом України «Про доступ до публічної інформації».
5. На засідання президії та засідання постійних комісій ради з питань порядку денного сесії запрошуються представники від районної державної адміністрації – розробники проектів рішень ради.
6. До проекту порядку денного сесії ради включаються звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.
7. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться головою ради, депутатами, постійними комісіями та  головою районної державної адміністрації. Пропозиції вносяться не пізніше як за 20 днів до відкриття сесії. Президія районної ради організовує їх попередній розгляд, щоб додержати визначений ч. 1 цієї статті строк. Пропозиції до порядку денного сесії ради, внесені пізніше як за 20 днів до відкриття сесії ради або під час сесії ради, виносяться на розгляд ради для включення до порядку денного сесії, на вимогу однієї з постійних комісій або депутатської фракції чи групи.
8. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається із супровідною запискою і проектом рішення чи іншим документом, який пропонується прийняти за цією пропозицією.
9. Проекти рішень ради голова ради або його заступник передають до відповідних відділів і управлінь районної державної адміністрації для одержання висновку щодо відповідності його чинному законодавству. Після одержання висновку  щодо відповідності проекта рішення чинному законодавству, проект разом з іншими матеріалами передається відповідній постійній комісії для подальшої роботи згідно із нормами цього Регламенту.
10. У разі невідповідності запропонованого проекту вимогам діючого законодавства або у разі винесення на розгляд ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, він повертається головою ради автору із зазначенням мотивів повернення.
11. Пропозиції щодо визначення профільної комісії та суміжних комісій, які попередньо готують питання порядку денного сесії, вносяться постійними комісіями, депутатами, фракціями та групами, президією ради, а остаточне рішення приймається радою, головою ради. Інші постійні комісії отримують матеріали для попереднього обговорення за власною ініціативою. Незалежно від вирішення питання стосовно профільної та суміжних комісій, постійна комісія з правових питань  попередньо розглядає всі питання та проекти рішення ради, які виносяться на розгляд ради. 
12. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради.

Стаття 18. Затвердження порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.
2. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії ради приймається, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів. Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.
3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного.

Стаття 19. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі по тексту статті – Закон).
2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта обласними державними адміністраціями здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія районної ради з політико-правових питань, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.
7. Голова постійної комісії ради, зазначеної в п. 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 20. Відкриття та ведення пленарного засідання

1. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради чи його заступник або особи, визначені законодавством України. Засідання ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів  ради від загального складу ради.
2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ради, під час розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на пленарному засіданні ради, він звільняє місце, відведене для головуючого на пленарному засіданні ради; ведення пленарного засідання ради доручається головою ради іншій особі, зазначеній в ч.1 цієї статті.

Стаття 21. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні ради

1. На початку кожного пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради проводить за допомогою працівників виконавчого апарату районної ради реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради, повідомляє раду про кількість депутатів ради,  які відсутні з поважних причин.
2. Якщо відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв'язку з відсутністю, за даними реєстрації, необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або  встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.
3. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на  пленарному засіданні ради на вимогу депутатів ради проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради відкладає пленарне засідання ради або закриває його, або переходить до розгляду питань, зазначених у розділі - різне.

Стаття 22. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:
1) відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у роботі сесії ради;
2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
3) організовує розгляд питань;
4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
6) створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;
7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;
9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
10) в першочерговому порядку вносить пропозиції з процедурних питань   щодо ходу пленарного засідання ради; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
11) вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;
12) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;
13) до початку розгляду питань порядку денного головуючий на пленарному засіданні ради може робити повідомлення раді, які вважає за доцільні; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання ради, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин).
14) здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
2. Під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків  щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 23. Порядок переходу до наступного питання порядку денного сесії

1. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні ради. Він повідомляє також про назву, кількість редакцій, дату поширення серед депутатів ради проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про намічений порядок розгляду питання.
2. Головуючий на пленарному засіданні ради, за рішенням ради, може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних  між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою.

Стаття 24. Секретарiат пленарного засідання

       1. За пропозицiєю голови ради протокольні записи пленарного засідання ведуться працівниками виконавчого апарату районної ради.

Стаття 25. Порядок надання слова

1. Доповіді, співдоповіді, виступи у обговоренні, заяви, запити виголошуються з трибуни.
2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.
3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від  депутатської групи та фракції - зазначає і її назву.
4. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого статтею 23 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного сесії за особистою письмовою заявою депутата ради .
5. Без запису на виступ, з місця, за усним зверненням депутата ради перед оголошенням припинення обговорення йому надається слово:
1) з мотивів голосування;
2) для оголошення процедурного питання;
3) для репліки;
4) для застережень.
Голова районної державної адміністрації має право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола його діяльності, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.
Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право на запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
Депутату ради, який не зареєструвався відповідно до вимог, зазначених в Регламенті, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 26. Визначення часу для виступаючих на сесії ради

1. Час, який надається для доповіді, не може бути менше 15 хвилин, співдоповіді - 10 хвилин і заключного слова - 5 хвилини. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів в "різному" - 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця - 2 хвилини.
2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у ч.1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у ч.1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні ради. За необхідності головуючий на пленарному засіданні ради може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів ради продовжити йому час для виступу.
3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 27. Право депутата на виступ

1. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
2. Головуючим на пленарному засіданні ради позачергово надається слово для виступу щодо порядку ведення засідання ради,  для постановки відкладеного питання або щодо  неприйнятності прийняття рішення щодо даного питання, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і  для роз'яснень.

Стаття 28. Право депутата ради на виступ та запитання

1. Депутат ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату ради або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово або усно секретаріат сесії ради або головуючого. Депутат ради, який записався для виступу, може приєднати час свого виступу до часу виступу іншого депутата ради.
2. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з ч.1 цієї статті.
3. Депутат ради може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів, за винятком випадків, зазначених у п. 5 статті 21 цього Регламенту.
4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп по черзі на засадах рівності. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

Стаття 29. Порядок обговорення питання

1. Обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включає:
1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповіді (за необхідності),запитання співдоповідачам і відповіді на них;
3) виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;
4) внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність прийняття рішень, якщо такі є;
5) виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових спеціальних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;
6) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
7) виступи депутатів ради;
8) оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення та повідомлення про тих,  що виступили і записалися на виступ;
9) внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
10) заключне слово співдоповідачів і доповідача;
11) уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли  щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
12) виступ з мотивів голосування депутата - ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням  припинення обговорення, або депутата ради від депутатської фракції чи групи - ініціатора внесення обговорюваного питання;
13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;
14) виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні районної ради думки депутатської фракції чи групи;
15) виступи депутатів ради з мотивів голосування.
2. Обговорення питання, яке винесено за ініціативою постійної комісії на розгляд ради, починається з доповіді визначеного профільною комісією доповідача, якщо інший порядок не встановлено цим Регламентом.
3. Окрема думка депутата ради - члена комісії, яка є письмовим додатком до висновку чи пропозицій постійної комісії, обговорюється на пленарному засіданні ради одночасно з доповіддю комісії.

Стаття 30. Закінчення обговорення питання

1. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів ради повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються  відразу ж після закінчення пленарного засідання ради.
2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.
3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій та груп головуючий на пленарному засіданні ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні ради - до 30 хвилин.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 31. Загальні положення порядку голосування

1. Проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів ради щодо них.
2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного; якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.
3. Після закінчення обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.
4. Головуючий на пленарному засіданні ради погоджує з присутніми на засіданні депутатами ради початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або від депутатів надійшли пропозиції.
5. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата ради і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування і депутат ради має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.

Стаття 32. Черговість голосування інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій та поправок

1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від профільної постійної комісії. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.
2. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 33. Вимоги до процедури голосування

1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні ради формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.
2. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
3. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
4. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.
У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 34. Загальні вимоги до рішення ради

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні ради після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках передбачених Регламентом або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти цього.
2. Рішення ради (крім процедурного) вважаються прийнятими,  якщо після їх обговорення на пленарному засіданні ради за них проголосувала  більшість депутатів ради від загального складу ради.
3. У випадку, коли до проекту рішення ради, прийнятому за основу, в ході обговорення не надійшло поправок або пропозицій, рішення вважається прийнятим в цілому. Якщо до проекту рішення ради, який обговорюється, надійшли поправки або пропозиції, питання щодо них вирішуються згідно із ст.30 цього Регламенту.
Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної більшості  голосів на підтримку, вважаються відхиленими, про що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

Стаття 35. Рішення ради з процедурних питань

1. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.
 Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення відповідно до Регламенту або без обговорення у випадках, зазначених у Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване для розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

Стаття 36. Протокол сесії

1. Засідання сесії ради протоколюються. Введення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат ради.
2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема (але не виключно):
2.1 відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;
2.2 кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради;
2.3 питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з них, які винесені на голосування;
2.4 прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих ;
2.5 прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.
3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів голосував на її засіданні.
4. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом».

Стаття 37. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях ради проводиться відкрите голосування, відкрите поіменне голосування або таємне голосування .
2. Шляхом відкритого голосування, відкритого поіменного голосування або таємного голосування приймаються рішення ради, включаючи питання щодо обрання, призначення, затвердження, надання згоди на призначення на посади  чи до складу колегіальних органів або питання відкликання.
3. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з  депутатів ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.
4. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після голосування і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх зверненням.

Стаття 38. Загальні положення про таємне голосування

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1,29 і 31статті 43 та статтям 55,56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат районної ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради.
3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної ради, заступника голови районної ради включаються всі депутати ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.
4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.
5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається лічильна комісія. Порядок обрання лічильної комісії визначений ст.23 Регламенту.
6. Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня  та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.
7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 39. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає   фактичній кількості депутатів ради, виготовляються під контролем Лічильної комісії за встановленою радою формою. Бюлетені для таємного голосування повинні мати відповідну позначку, бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета виборів - призначення чи затвердження - та партійна належність кандидатів.
2. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради. Прізвища, додатково вписані до  бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування  вважаються недійсними і проводиться переголосування.      

Стаття 40. Процедура таємного голосування

1. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком  голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
2. Кожному депутату ради Лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування.
3. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує. Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 41. Повторне таємне голосування

1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, вибори визнаються такими, що не відбулися, та призначається повторне голосування. Якщо при повторному голосуванні бюлетені для таємного голосування знову одержали менше половини депутатів ради або половина від загального складу ради, то проводяться повторні вибори, призначення чи затвердження з новим висуненням кандидатів.
2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 42. Таємне голосування списком кандидатур

1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.
2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному радою, порядку.
3. Голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів ради, при дотриманні умов даного Регламенту.
4. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено чи   не   затверджено необхідної кількості осіб, проводяться довибори з новим висуненням кандидатів.
5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний   кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

Стаття 43. Підведення результатів таємного голосування

1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до  протоколу, який підписують всі  її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою  окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.
3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради. На підставі доповіді Лічильної комісії результати таємного голосування оформляються відповідним рішенням ради.

Стаття 44. Наслідки порушення порядку голосування

1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування,   результати цього голосування оголошуються недійсними. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про  переголосування чи проведення нових виборів).
2. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок  визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 45. Набрання чинності рішеннями ради.

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.
3. Рішення ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у газеті  «Колос». За рішенням ради з метою економії бюджетних коштів у газеті «Колос» може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

Стаття 46. Внесення змін до рішень ради

1. За мотивованим поданням голови ради, його заступників, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.
2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.45.3 ст.45 Регламенту.
3. Рада не може вносити зміни  та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або  доповнені радою після їх виконання.
4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих радою рішень.
5. Рішення про внесення змін та/або  доповнень до раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.
6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до рішення прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 47 Скасування рішень ради

1. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може скасувати раніше прийняте рішення.
2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених  п.46.3 ст.46 Регламенту.
3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані  з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин  заперечують проти їх зміни чи припинення.
4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень.
5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.
6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 48. Дисципліна та етика на сесіях районної ради

1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого - позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з данного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим права виступу на поточному пленарному засіданні ради.
2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання ради.
3. Під час пленарного засідання ради депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

4. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що  відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, вони, за розпорядженням головуючого на пленарному засіданні ради,ё можуть бути позбавлені права присутності на пленарному засіданні ради.

РОЗДIЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ,ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

Стаття 49. Правові засади статусу і діяльності голови ради та його заступника

1. Повноваження голови ради та його заступника визначаються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатiв мiсцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування","Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", іншими законодавчими  актами та цим Регламентом.
2. Голова ради і його заступник не можуть виконувати будь-яку  іншу оплачувану роботу (крім наукової, викладацької чи іншої творчої у позаробочий час), а також входити до складу правління чи ради підприємства або об'єднання громадян, що має на меті одержання прибутків.
Кількість заступників голови ради визначається радою за поданням голови ради.

Стаття 50. Порядок обрання голови ради

1. Голова ради обирається радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням за допомогою бюлетенів.
2. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики. Такі матеріали повинні містити: виписку з трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій діяльності, що не становлять охоронювану законом таємницю; декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери відповідно до вимог, встановлених для посадових осіб; відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій,    спілок, об'єднань, кооперативів тощо, що здійснюють підприємницьку  діяльність. Рада може прийняти рішення (процедурне) про включення  до інформаційних матеріалів й інших даних про кандидатів та їх діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх  кандидатів. 
3. Кандидати виступають на пленарному засіданні ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання  (в порядку   висунення їх кандидатур). У виступах депутатів ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати ради мають право висловлювати думку  щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня  для  таємного голосування або заявляє про самовідвід;  про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні ради надає йому слово позачергово.
4. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

Стаття 51. Повноваження голови ради

1. Голова ради відповідно до своїх повноважень:
1) представляє раду, забезпечує взаємодію ради з органами виконавчої, судової влади, органами самоврядування;
2) вживає заходів щодо охорони та захисту честі і гідності обласної ради її органів та депутатів ради;
3) веде пленарні засідання ради, забезпечує дотримання  Регламенту ради;
4) підписує рішення, прийняті радою, її президією;
5) видає розпорядження в межах своєї компетенції;
6) забезпечує дотримання розпорядку і розкладу роботи ради, її виконавчого апарату;
7) призначає і звільняє посадових осіб та службовців виконавчого апарату ради, здійснює інші повноваження, що стосуються проходження ними служби в органах місцевого самоврядування;
8) визначає посадові обов'язки заступників голови ради та інших працівників виконавчого апарату ради;
9) затверджує інструкцію з діловодства в раді;
10) забезпечує розробку проекту кошторису витрат ради, погодження його з головним управлінням фінансів облдержадміністрації і подає  його на розгляд ради;
11) розпоряджається коштами, виділеними раді, згідно із затвердженим бюджетом і кошторисом витрат ради;
12) не пізніше як через півтора місяця  після закінчення бюджетного року подає на розгляд ради повний письмовий звіт про витрати ради за минулий рік та про їх відповідність затвердженому кошторису витрат  ради чи наявність відхилень від нього;
13) звітує щорічно перед радою про здійснення державної регуляторної політики;
14) скликає і веде засідання президії ради;
15) контролює виконання заступниками голови ради їх посадових обов'язків;
16) на пленарному засіданні ради оголошує про зміни у складі постійних комісій ради;
17) видає розпорядження про відрядження депутатів ради, посадових осіб ради та підписує відповідні документи згідно з положеннями цього Регламенту;
18)затверджує звіти депутатів ради і посадових осіб ради про виконану у відрядженні роботу;
19) з метою сприяння зареєстрованим депутатським фракціям чи групам у здійсненні їх функцій, визначених цим Регламентом, надає їм  на пропорційних засадах приміщення, обладнання, закріплює за ними адміністративно-технічний персонал, який викликає їх довіру;
20) не рідше одного разу на рік подає звіт раді про свою діяльність, організацію роботи ради та її органів;
21) виконує разові доручення ради. Голова ради здійснює також інші функції, покладені на нього законодавчими актами, визначеними у розділі 1 цього Регламенту.
2. Розпорядження голови ради можуть бути змінені, доповнені, скасовані рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів ради від кількості загального складу депутатів ради.

Стаття 52. Порядок припинення повноважень голови ради

1. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради, якщо за його звільнення проголосувало не менше як дві третини депутатів.
2. Підстави для дострокового припинення повноважень голови ради:
його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;
припинення депутатських повноважень;
зміна його громадянства;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
його смерті.
2. Рішення про дострокове припинення повноважень голови обласної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 53. Порядок обрання заступника голови ради

1. Рада за поданням голови ради з числа депутатів ради таємним голосуванням за допомогою бюлетенів обирає на строк своїх повноважень заступника голови ради.
2. Рішення про обрання заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради
3.У разі, коли кандидатів на посаду заступників голови ради не було обрано, проводяться нові вибори з додержанням положень, зазначених у частині 1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.

Стаття 54. Повноваження заступника голови ради

1. Заступник голови ради відповідно до своїх повноважень, за відсутності голови ради або неможливості виконанням ним своїх обов'язків з інших причин:
- веде засідання ради та її президії, забезпечує дотримання Регламенту обласної ради;
- підписує рішення та протоколи сесії ради, її президії;
- здійснює інші, передбачені законодавством та цим Регламентом, повноваження голови ради.
2. За дорученням голови ради:
- координує роботу відповідних постійних комісій та сприяє організації виконання їх рекомендацій;
- веде організаційну роботу з питань взаємодії ради з органами виконавчої влади;
- координує роботу з підготовки звітів керівників відповідних органів виконавчої влади та щодо надання інформацій керівників, що призначаються на засіданнях постійних комісій та засіданнях ради;
- організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги на виконання спільних програм та планів;
- представляє раду у відносинах з державними органами та у зовнішніх відносинах у встановленому законодавством порядку;
- веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у райони області, та забезпечує роботу по розгляду звернень громадян;
- звітує перед радою про свою діяльність та про виконання доручень ради;
- бере участь у розробці плану роботи ради та її президії;
- готує пропозиції до проекту кошторису витрат ради та матеріали до звіту про його використання;
- сприяє в роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;
- організовує роботу з навчання депутатів ради, працівників виконавчого апарату ради.
3. За дорученням ради та її голови виконує й інші обов'язки.

Стаття 55. Порядок дострокового припинення заступника голови ради

1.Заступник голови ради може бути в будь-який час достроково звільнений з посади за рішенням ради в порядку, передбаченому Регламентом для звільнення голови ради. Питання про його звільнення може бути винесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів ради від загального складу ради або голови ради.
2.Підстави для дострокового припинення повноважень заступника голови ради:
його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;
припинення депутатських повноважень;
зміна його громадянства;
набрання законної сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням;
порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

ГЛАВА 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 56. Загальні умови створення постійних комісій ради

1. Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.
2. Створення постійних комісій ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради та заступники голови ради.
3. За необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
4. Інші питання, пов'язані із визначенням повноважень постійних комісій, порядку їх створення та діяльності, завдань, їх компетенції, визначаються законодавством та положенням про постійні комісії, що затверджується радою, цим Регламентом, а також рішеннями ради.

Стаття 57. Склад постійних комісій

1. Рада обирає постійні комісії у такому складі: голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається радою на основі волевиявлення депутата. Склад постійних комісій обирається радою з урахуванням  представництва фракцій та груп. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях. Всі члени комісії мають рівні права.
2. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі  постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

Стаття 58. Порядок обрання складу постійних комісій

1. За пропозицією голови ради склад постійних комісій обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.
2. Персональний склад постійних комісій ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів ради; назву районної організації політичної партії, від якої обрано депутата. Цей список, поширюється серед депутатів ради.
3. Зміни до складу постійних комісій вносяться у порядку, передбаченому  цією статтею.

ГЛАВА 3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

Стаття 59. Правовий статус та повноваження президії

1. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, та вирішує інші питання за дорученням ради. Президія ради може приймати рішення, висновки та рекомендації, які мають дорадчий характер.
2. До складу президії ради входить голова ради, його заступники, голови постійних  та тимчасових контрольних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.
3. Повноваження президії ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується радою, цим Регламентом та рішеннями ради.

ГЛАВА 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 60. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.
У складі тимчасової контрольної комісії ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.
Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.
Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, де визначає:
1) назву тимчасової контрольної комісії;
2) завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;
3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;
6) за необхідності - заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.
4. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

 Стаття 61. Склад тимчасової контрольної комісії та режим її роботи

1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 62. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії

1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради, рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.
2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:
1) прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
2) припинення повноважень ради.

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

ГЛАВА 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 63. Правові засади діяльності депутатів ради

1. Порядок діяльності депутата ради його права, обов'язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в України», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
2. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради
3. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за   політичні партії у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами району.
4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.
    5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 64. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради

1. Надане депутатам ради посвідчення, після визнання їх повноважень про реєстрацію депутата, видані районною виборчою комісією, замінюються на посвідчення за підписом голови районної ради; депутату видається також нагрудний знак «Депутат районної ради».

Стаття 65. Форми роботи депутата ради

3. Діяльність депутата в раді включає:
     1) участь у пленарних засіданнях ради;
     2) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
     3) участь у засіданнях президії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;
     4) виконання доручень ради та її органів;
     5) роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
     6) роботу з населенням району та відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу.
2. Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

Стаття 66. Участь депутата ради у пленарних засіданнях ради

1. Депутат ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.
2. Участь у пленарних засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради та її органів є підставою для відкладення депутатом ради усіх інших службових справ.
3. Рішення про відрядження депутата ради (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради та її органів приймають: рада; постійна комісія ради, до складу якої обрано депутата ради; голова ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата ради.
 
Стаття 67. Депутатські фракції та групи ради

1. Депутатські фракції та групи в раді утворюються депутатами ради, за умови, що до складу кожної з фракцій та груп входить не менше як 5 депутатів ради.
Депутатські фракції формуються з депутатів ради, які обрані від організацій політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради, для реалізації програмних цілей партій  на основі спільних ідеологічних поглядів. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної організації політичної партії.
Депутатські групи формуються з позапартійних депутатів ради та депутатів ради, які представляють різні політичні партії , для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
2. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією чи групою.

Стаття 68. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради.
     Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову районної ради про прийняте рішення.
     При надходженні до ради письмового повідомлення на ім'я голови ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів ради.
Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом ради серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 69. Права депутатських фракцій та груп

1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури на посади голови ради і його заступників, голів постійних комісій ради, а також персональний склад колегіальних органів ради.
2. Депутатські фракції та групи відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх органах ради та офіційних делегаціях.
Постійні комісії ради формуються фракціями та групами за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів ради та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями та групами.
3. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради та її органів. Депутатська фракція чи група, з ініціативи якої розглядається  питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на пленарних засіданнях ради  та  її органів.
4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.
5. Депутати ради і депутатські фракції та групи можуть  вільно співпрацювати   шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

Стаття 70. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради, за винятком Президії ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.

2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.


ГЛАВА 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 71 Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

1. Депутати ради відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.
2.Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, сільського, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території  району.
3.Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
4.Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 72. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, зазвичай у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання ради.
2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.
3. Депутатський запит, як окреме питання, підлягає обовязковому включенню до порядку денного пленарного засідання ради після попереднього розгляду профільною комісією ради.
4. Удепутатському запиті зазначаються:прізвище, імя, по-батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.
5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.
6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється головою ради на розгляд профільної постійної комісії ради.
7. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення.
8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради.
9.  Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

Стаття 73. Відповідь на депутатський запит

1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради.
2.  Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.
3.  Відповідь на депутатський запит, за необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.
4. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.
5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів ради.
6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на депутатський запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради.

РОЗДIЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

Стаття 74. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради

1. Виконавчий апарат утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови ради.
2. Діяльність виконавчого апарату ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат ради.
3. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Стаття 75. Повноваження виконавчого апарату

1. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.


Голова районної ради